Colegi tecnics i delineants de Girona

El col·legi

definició

El Col·legi Professional de Delineants de Girona, és una corporació de dret públic i estructura democràtica, reconeguda i amparada per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la legislació vigent en matèria de Col·legis Professionals, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins..

Aquestes dues característiques, comunes a qualsevol altre Col·legi Professional, diferencien un Col·legi d'un gremi, d'un sindicat o d'una associació. El Col·legi actua en dos grans àrees: Defensar i representar als professionals col·legiats. Garanteix, davant de la societat, l'exercici de la professió d'acord amb el conjunt de normatives aplicables. Els Col·legis Professionals com a fórmula d'organització de les professions titulades estan implícits en l'article 36 de la Constitució Espanyola de 1978.

Finalment és propòsit de tots els membres que formem part de la nova Junta de Govern, garantir la representació i defensa de la professió d'acord amb la legislació vigent i comptar amb el vostre recolzament i participació.