Colegi tecnics i delineants de Girona

En compliment amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31/12/2014).

A) INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

1. Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales (estatal)  

2. Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (catalana)

3. Estatuts del Col·legi

  1. Organització territorial: 

        Adreça: C/ De la Creu 39, Entl. 3a. - 17002 - Girona

        Telèfon: 972 21 08 45

        Horari: Dilluns a Divendres de 09:00 h a 13:00 h

  2. Junta de Govern

  3. Codi de conducta dels membres dels òrgans de govern col·legials 

  4.   Organigrama organitzatiu

B) INFORMACIÓ ECONÒMICA

a) Pressupostos

  b) Liquidacions pressupostàries

  c) Retribucions dels membres de la Junta de Govern i despeses de personal suficientment desglossades

  d) Subvencions i/o ajuts: No s'ha rebut cap subvenció o ajut de cap Administració

C) ACCIÓ COL·LEGIAL

a) Memòries anual

b) Informació estadística, sobre altes i baixes col·legials; activitat de visat; queixes i reclamacions de consumidors i usuaris; i procediments informatius i sancionadors

c) Serveis col·legials. En el menú inicial es poden trobar els serveis als usuaris, ciutadans i empreses.

d) Finestreta Única

D) CONVENIS I CONTRACTES

E) ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

a) Participació del Col·legi en fundacions o entitats públiques:

Dret d’accés a la informació pública col·legial - llei 19/14 de 29 de desembre